NO.
title
year
material
size(WxDxH/cm)
1 – 4 :
Sakura 01-04
2008
FRP、Kimono
84.5 x44 x3.5
5 – 9 :
Ume(small) 01-05
2008 FRP、
Kimono
84.5 x44 x3.5
10 :
Ume(large) 01
2008
FRP、Kimono
56.5 x56.5 x25
11, 12 :
Chrysanthemum 01, 02 2008
FRP、Kimono
84.5 x44 x3.5
13, 14 :
Water ripple(double) 01, 02
2008
FRP
84.5 x44 x3.5
15, 16 :
Water ripple(small) 01, 02 2008
FRP
42.5 x9 x3.3
17 :
Water ripple(large) 01 2008
FRP
72.3 x31 x3.5

BACK